ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดจังหวัดตรังเปิดโครงการ อส.สัมพันธ์ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1

ปลัดจังหวัดตรังเปิดโครงการ อส.สัมพันธ์ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1

ที่วัดควนนิมิตศิลา หมู่ที่ 2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นายสกุล ดำรงเกียรติกุล ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อส.สัมพันธ์ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1 เพื่อให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกับประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้าน การรักษาความสงบเรียบร้อย และเพื่อสร้างการยอมรับและความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน

ภารกิจตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.1497 และตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ตลอดจนกาพัฒนาและสร้างมวลชนสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรังที่ 1 จึงได้จัดโครงการ อส.สัมพันธ์ขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ในทุกอำเภอของจังหวัดตรังตลอดมา

โดยในครั้งนี้มีกิจกรรมการทำสะอาดและพัฒนาพื้นที่วัดและโรงเรียนควนนิมิตรศิลา การให้บริการตัดผมแก่เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไป การตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและเพื่อค้นหาผู้เสพสารเสพติดในหมู่บ้าน การมอบถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง การให้บริการทำความสะอาดอาวุธปืนที่ถูกกฎหมาย และการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ แก่ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดยการจัดโครงการ อส.สัมพันธ์ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่กองร้อย อส.จ.ตรัง ที่ 1 มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับภาคประชาชนและภาคส่วนราชการในตำบลนาชุมเห็ด ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และผู้บริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาวัดและโรงเรียนควนนิมิตศิลา การรักษาความสงบเรียบร้อย การให้บริการประชาชน การพัฒนาหมู่บ้าน การป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน รวมทั้งการสร้างและซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230422093834314

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More