ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลนครตรัง กำหนดจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน

เทศบาลนครตรัง กำหนดจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า วันที่ 24 เมษายน เป็นวันเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และให้พนักงานเทศบาลเห็นความสำคัญของการให้บริการประชาชน

เทศบาลนครตรัง จึงได้กำหนดโครงการวันเทศบาล ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีไหว้สักการะพระพรหมเจ้าที่ อ่านสารวันเทศบาล การแสดงปาฐกถาธรรม การประกอบพิธีทางศาสนา และกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดถนน ทางเท้า อาคารสถานที่และปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง เพื่อสร้างความสิริมงคลแก่หน่วยงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทศบาล ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ตัวแทนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลนครตรัง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230421162640167

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More