ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.นราธิวาสขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

จ.นราธิวาสขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 เม.ย.66 การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส มีเป้าหมายจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด จังหวัดนราธิวาส มีหนี้เกินกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 มีหนี้เกินกำหนดชำระ เหลือเพียงร้อยละ 2.85

โดยตั้งเป้าหมาย : นราธิวาสพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และมีแนวคิดการสร้างวินัยทางการเงินให้เป็นนิสัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตของสตรีทุกคน

ทางด้าน นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ประกาศให้มีการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ให้มีการกำกับติดตามให้บรรลุเป้าหมาย มีการมอบหมาย กระจายงาน และความรับผิดชอบถึงระดับบุคคลและพื้นที่ หมู่บ้านและตำบล

และมีการจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลลูกหนี้แยกประเภท คู่มือแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับทีมติดตามในระดับพื้นที่ มีการสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานในทุกระดับร่วมกันขับเคลื่อนงาน สร้าง 4 Team 9 Model รวมทั้งการสร้างการรับรู้มาตรการต่าง ๆ จากส่วนกลาง กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกได้แสดง ตน และเข้าร่วม สามารถหาตัวลูกหนี้ได้ และกองทุนได้เงินคืน ในลักษณะคลินิกเคลื่อนที่

นอกจากนี้มีการติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิด โดยคณะทำงานในรูปแบบการเยี่ยมเยียน สร้างความตระหนักการรับรู้ กับกลุ่มลูกหนี้โดยตรง รวมถึงการทํางานแบบบูรณาการของภาครัฐ และภาคีเครือข่ายทุกระดับ และการรายงานผู้บังคับบัญชา ถึงความก้าวหน้า เพื่อปัญหาปัญหาเฉพาะจุด

ในส่วนแผนดำเนินการต่อไป มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ถึงการขับเคลื่อนงานพัฒนางานให้ดีขึ้น การวางแผนการปฏิบัติงาน และกําหนดตัวชี้วัด เพื่อพัฒนางาน ได้แก่ ร้อยละของการชำระเงินต้นของโครงการที่เข้ามาตรการพักหนี้ (พักแบบไม่พัก) ร้อยละของการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดไม่เกินร้อยละ 5 จากนั้นมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดนราธิวาสได้มีการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส อันไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230423132540516

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More