ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

คณะกรรมการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

วันนี้ (23 เมษายน 2566) เวลา 10.00 น. ที่มัสยิดอัลยุสรอสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลชะไว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการโครงการ”สานใจไทย สู่ใจใต้” พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 จังหวัดอ่างทอง โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วย นายบุญเสริม หนูทอง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ประธานได้กล่าวให้โอวาทครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ร่วมกิจกรรมในการรับเด็กเยาวชนเข้ามาดูแลเรียนรู้ของวิถีชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทอง

ตามที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขึ้น เพื่อนำเยาวชนจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ มาใช้ชีวิตร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (เรียกว่า ครอบครัวอุปถัมภ์) และเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และพัฒนาแนวคิดซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดอ่างทองได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง อำเภอไชโย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทอง ที่ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ จังหวัดอ่างทองมีเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ตำบลชะไว และตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 10-25 เมษายน 2566 จำนวน 9 ครอบครัว ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน ประกอบด้วย เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 14 คน และศาสนาพุทธ จำนวน 4 คน โดยคณะเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมและทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดอ่างทอง และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตครอบครัว รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230423140813518

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More