ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เตือน แรงงานต่างด้าว ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานแล้ว เอกสารไม่ครบ เร่ง ยื่นเพิ่มเติม ภายใน 15 พ.ค. นี้

เตือน แรงงานต่างด้าว ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานแล้ว เอกสารไม่ครบ เร่ง ยื่นเพิ่มเติม ภายใน 15 พ.ค. นี้

จัดหางานยะลา เตือน แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ที่ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานแล้ว แต่เอกสารไม่ครบถ้วน เร่ง ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ภายใน 15 พ.ค. 66

นางสาวแช่มชื่น หน่อแดง จัดหางานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลัง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดให้คนต่างด้าวที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 และชำระค่าธรรมเนียมแล้วภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วน ต้องดำเนินการ จัดทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แล้วเสร็จ ขอรับการตรวจลงตราหรือตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (ตีวีซ่า) หรือย้ายรอยตราประทับลงเล่มใหม่ ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือซื้อประกันสุขภาพจากโรงพยาบาลรัฐ จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล และตรวจโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่จดทะเบียนใหม่ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 ที่ยังดำเนินการไม่ครบถ้วนทุกขั้นตอน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

โดยให้นายจ้างแนบเอกสารและหลักฐานดังกล่าว ของคนต่างด้าวลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 กรณีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน คนต่างด้าวมีสิทธิทำงานถึงวันที่ 13กุมภาพันธ์ 2567 หรือ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตามแต่ละกรณี หากเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่สามารถทำงานได้และสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลงเช่นกัน

นายจ้าง/สถานประกอบการใด มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน โทรศัพท์หมายเลข 0 – 7336 – 2615 หรือ 088 – 8307760 ในวัน เวลาราชการ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230424083854579

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More