ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

70 ปี “วันเทศบาล” มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยกระดับบริการสาธารณะ เพื่อความผาสุกของประชาชน

70 ปี “วันเทศบาล” มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยกระดับบริการสาธารณะ เพื่อความผาสุกของประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” ตลอดระยะเวลา 70 ปี ได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ ปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจำนวน 2,472 แห่ง โดยได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ความเดือดร้อนเร่งด่วน รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้ผู้บริหารของเทศบาลทุกแห่งอาศัยหลักธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในทุกระดับ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายของรัฐบาล และ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับราชการบริหารส่วนอื่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความผาสุกของประชาชน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230424102516608

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More