ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการขนส่งทางราง ประกาศผลประกวดออกแบบ Mascot และ Logo “การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R)” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

กรมการขนส่งทางราง ประกาศผลประกวดออกแบบ Mascot และ Logo “การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R)” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

กรมการขนส่งทางราง ประกาศผลประกวดออกแบบ Mascot และ Logo “การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e-License R)” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

….

กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม จัดประกวดออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์ (MASCOT & LOGO CONTEST) “การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำ และความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัลของกรมการขนส่งทางราง ซึ่งการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัลจะมีส่วนช่วยให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสร้างเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อระบบขนส่งทางราง ด้วยการสื่อสารผ่านทางการออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์ โดยการเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท โดยมีแนวคิดให้เยาวชนและประชาชนได้สร้างผลงานการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง และการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัลให้เป็นที่น่าจดจำสำหรับประชาชน
          สำหรับการแข่งขันออกแบบมาสคอต (Mascot) หรือ ตราสัญลักษณ์ (Logo) ในหัวข้อ “การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล (e – License R)” ได้เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้มีการตัดสินการประกวดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนมาร่วมตัดสิน ประกอบด้วย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA  ผศ.ดร. อรช กระแสอินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผศ.ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ  นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย  ผลปรากฏว่า ผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนพดล อนันต์ถาวร ชื่อผลงาน “น้องราง ราง” รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นายภควัต ศรีแม้นม่วง ชื่อผลงาน “Logo DRT” รับเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายรัฐชาวิชญ์ วงศ์วราธิป ชื่อผลงาน “น้องราง”  รับเงินรางวัล 10,000 บาท และผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกรกต ชัยยนต์ ชื่อผลงาน “e-License R Fast Smart Service” รับเงินรางวัล 20,000 บาท 
          ทั้งนี้ จากความเห็นของคณะกรรมการฯ ได้กล่าวถึงผลงานที่ชนะรางวัลไว้ว่า รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “น้องราง ราง” นับว่าเป็นผลงานที่ลงตัวทั้งการออกแบบ แนวคิด และการนำไปใช้จริง การใช้มาสคอตเป็นหุ่นยนต์ยิ้มแย้ม และมีสัญลักษณ์ของรถจักรและราง สามารถสื่อถึงความเป็นมิตรไปพร้อมๆกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการขนส่งทางราง  และโครงสร้างของ Mascot มีความเป็นสากล ทันสมัย น่าสนใจต่อการสร้างความจดจำต่อการขนส่งทางรางได้เป็นอย่างดี
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ผลงาน “Logo DRT”  มาสคอตรูปนกเหยี่ยว สะท้อนถึงการเดินทาง การเคลื่อนตัวที่รวดเร็ว  มีมุมมองที่กว้างไกล งานออกแบบน่าสนใจ แนวคิดที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์ที่ดี
          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงาน “น้องราง”    ผลงานมีความสดใส มีกาออกแบบให้ใบหน้าแสดงเป็นแบบรถไฟฟ้าทำให้ทราบทันทีในความหมายที่ต้องการสื่อ รูปทรงเป็นผู้คนปกติ จึงทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเป้าหมาย  ผนวกกับการสอดแทรกความเป็นไทย ทำให้มีเสน่ห์ 
และผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) รางวัลชนะเลิศ ผลงาน  “e-License R Fast Smart Service”  เป็นผลงานที่รูปทรงได้ออกแบบ อย่างเรียบโก้  สื่อความหมายได้ดี สอดแทรกความหมายของการขนส่งทางรางที่ชัดเจน การจัดวางองค์ประกอบ ได้ทำให้เห็นถึงการขับเคลื่อน มีความเคลื่อนไหว  ไม่หยุดนิ่ง  คงข้อความได้ครบถ้วน สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย  ใช้ได้นาน  จดจำง่าย  ใช้กับงานได้ทุกประเภท
สามารถติดตามรับชมผลงานได้ที่ กรมการขนส่งทางราง เว็บไซต์ www.drt.go.th หรือ www.facebook.com/DRT.OfficialFanpage

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67622

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More