ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รปอ.ณัฏฐิญา มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom เตรียมการประเมินความคุ้มค่าการขับเคลื่อนนโยบาย การวัดผล เน้นย้ำตอบโจทย์ MIND ใน 4 มิติ

รปอ.ณัฏฐิญา มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom เตรียมการประเมินความคุ้มค่าการขับเคลื่อนนโยบาย การวัดผล เน้นย้ำตอบโจทย์ MIND ใน 4 มิติ

รปอ.ณัฏฐิญา มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom เตรียมการประเมินความคุ้มค่าการขับเคลื่อนนโยบาย การวัดผล เน้นย้ำตอบโจทย์ MIND ใน 4 มิติ

รปอ.ณัฏฐิญา มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom เตรียมการประเมินความคุ้มค่าการขับเคลื่อนนโยบาย การวัดผล เน้นย้ำตอบโจทย์ MIND ใน 4 มิติ

รปอ.ณัฏฐิญา มอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom เตรียมการประเมินความคุ้มค่าการขับเคลื่อนนโยบาย การวัดผล เน้นย้ำตอบโจทย์ MIND ใน 4 มิติ เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ฯ ความคุ้มค่ากับงบประมาณ ภายใต้การบูรณาการฐานข้อมูลกลาง i-Single Form และระบบ i-Industry 
วันนี้ (24 เมษายน 2566) เวลา 14.00 น. นางสาวณัฐฏิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางวัดและประเมินผลเชิงนโยบาย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมิติ MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการประเมินผลความคุ้มค่าการยกระดับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro – Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟัง และมีบริษัท ทริส คอร์ปปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ชี้แจงวิธีการดำเนินการติดตามและประเมินผล ผ่านระบบ Zoom Meeting 
รปอ.ณัฏฐิญา ได้มอบนโยบายแนวทางการวัดและการประเมินผลการดำเนินงานโครงการของ สปอ. กว่า 30 โครงการ โดยการนำระบบ i-Single Form มาใช้ประโยชน์ในการกรอกข้อมูล การวัดผลต่าง ๆ การคำนวณผลจากภาคอุตสาหกรรม และนำมาประเมินในระดับผลลัพธ์ภายใต้ระบบ i-Industry ของ อก. เพื่อนำมาทบทวนการใช้งบประมาณว่ามีความเหมาะสมหรือได้ผลลัพธ์อย่างไร นอกจากนี้ ในส่วนของการดำเนินงานของสถานประกอบการให้ประสบผลสำเร็จสอดคล้องกับนโยบาย MIND ทั้ง 4 มิติ ซึ่งจะเป็นการสะท้อนถึงผู้ออกนโยบายด้วย ดังนั้น การติดตามและประเมินผลของบริษัทฯ คาดว่าจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นภาพต่าง ๆ ในการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในด้านสิ่งที่ควรดำเนินการเพิ่มเติม การปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม และที่สำคัญมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและงบประมาณ เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ที่ สปอ. ดำเนินการประสบความสำเร็จ สร้างความเชื่อมั่นต่อภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น และส่งผลให้เกิดการยกระดับสถานประกอบการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67628

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More