ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมควบคุมโรค และ กรมการแพทย์ ผนึกพลังจัดกิจกรรม World Immunization Week 2023 เร่งรณรงค์ ให้เด็กไทยรับวัคซีนให้ครบ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

กรมควบคุมโรค และ กรมการแพทย์ ผนึกพลังจัดกิจกรรม World Immunization Week 2023 เร่งรณรงค์ ให้เด็กไทยรับวัคซีนให้ครบ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

กรมควบคุมโรค และ กรมการแพทย์ ผนึกพลังจัดกิจกรรม World Immunization Week 2023 เร่งรณรงค์ ให้เด็กไทยรับวัคซีนให้ครบ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

กิจกรรม World Immunization Week 2023 ของกระทรวงสาธารณสุขในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด “Vaccine for Everyone”

 

          กิจกรรม World Immunization Week 2023 ของกระทรวงสาธารณสุขในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด “Vaccine for Everyone” มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย “Episode I : สร้างภูมิปฐมวัย ทุกช่วงวัยสุขภาพดี (Kids Vaccination)” และ “Episode II : วัคซีนคู่ สู้หน้าฝน (Dual Immunity)” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในการยกระดับภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกช่วงวัย โดยการจัดกิจกรรมใน Episode I เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ ที่ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและเข้ารับวัคซีนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์
          วันนี้ (25 เมษายน 2566) ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรม World Immunization Week 2023: Vaccine for Everyone “Episode I : สร้างภูมิปฐมวัย ทุกช่วงวัยสุขภาพดี (Kids Vaccination)” โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ
          นายแพทย์โอภาสกล่าวว่า การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ที่จะปกป้องชุมชนจากโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน แต่จากการระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้มีกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี กว่าร้อยละ 20 ที่ตกหล่นการรับวัคซีนตามกำหนดการรับวัคซีนพื้นฐานในเด็กของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2566 นี้ กระทรวงฯ จึงมีเป้าหมายการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการเร่งรัดติดตามและให้วัคซีนในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ (Catch-Up vaccination) ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสากล ภายใต้หัวข้อ ‘The Big Catch-Up’ ขององค์การอนามัยโลก โดยมีกรมควบคุมโรคที่ดูแลงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและริเริ่มการรณรงค์การฉีดวัคซีนให้ครบในเด็ก และกรมการแพทย์ที่เป็นต้นแบบของหน่วยบริการฉีดวัคซีนเด็ก หรือ well baby clinic และขอให้ทุกหน่วยงานได้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ปกครองรีบพาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ทั้งนี้หากผู้ปกครองมีบุตรหลานที่พลาดการรับวัคซีน สามารถพาบุตรหลานของท่านไปติดต่อรับได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อรับวัคซีนให้ครบต่อไป
          ด้านนายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า ประเทศไทยได้ดำเนินแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปีมาแล้ว จนปัจจุบันมีจำนวนวัคซีนมากถึง 11 ชนิด ในการป้องกันโรคถึง 13 โรคในเด็ก ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนของทุกปี องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสากล (World Immunization Week) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ผู้ใหญ่ และชุมชนได้รับการปกป้องจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และเพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเด็กได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ดังนั้น กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมการแพทย์ จึงได้จัดกิจกรรม World Immunization Week 2023: Vaccine for Everyone ภายใต้กรอบแนวคิด “สร้างภูมิปฐมวัย ทุกช่วงวัยสุขภาพดี (Kids Vaccination)” ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและเพื่อเข้ารับวัคซีนให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดบริการฉีดวัคซีนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยในปีนี้จะมีการเร่งรัดการฉีดวัคซีนในเด็กให้ได้ครบตามเกณฑ์รวมถึงเด็กหญิงอายุ 12 – 15 ปีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน HPV ตามสิทธิประโยชน์
          ด้านนายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเฉพาะทางด้านโรคเด็ก ให้การดูแลสุขภาพเด็กในทุกมิติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นเพื่อให้เด็กไทย มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Good health and Well-being) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable  Development Goals: SDGs) และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นส่วนสำคัญช่วยสร้างอนาคตเด็กไทยให้แข็งแรงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นคลินิกเด็กดีต้นแบบในการช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเร่งพาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ โดยที่ผ่านมาสถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้จัดบริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายเด็กทั้งพื้นฐานและวัคซีนทางเลือก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีและเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67636

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More