ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ปลัดฯ ณัฐพล นำคณะผู้บริหาร ธพว. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

ปลัดฯ ณัฐพล นำคณะผู้บริหาร ธพว. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

ปลัดฯ ณัฐพล นำคณะผู้บริหาร ธพว. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

วันนี้ (25 เมษายน 2566) ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายวันชัย พนมชัย นางสาวณัฏฐิญา  เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธพว. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องทับทิม ชั้น 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
สำหรับการประกาศเจตนารมณ์ จริยธรรม และจรรยาบรรณครั้งนี้ ถือเป็นการให้คำมั่นว่า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกคน จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ในฐานะที่ SME D Bank เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริต โดยร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกัน ที่จะบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต สอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67657

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More