ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ธพว. จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ จริยธรรม จรรยาบรรณ ประจำปี 2566 ปฏิญาณตนปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

ธพว. จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ จริยธรรม จรรยาบรรณ ประจำปี 2566 ปฏิญาณตนปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมประกาศเจตนารมณ์ จริยธรรม จรรยาบรรณ ประจำปี 2566 โดยร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกัน ที่จะบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต สอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566
สำหรับการประกาศเจตนารมณ์ จริยธรรม และจรรยาบรรณครั้งนี้ ถือเป็นการให้คำมั่นว่า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกคน จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และบริหารอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในฐานะที่ SME D Bank เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริต โดยจะนำกรอบแนวทางด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณของ ธพว. มายึดถือและปฏิบัติ และพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยหลัก ESG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) รับผิดชอบต่อสังคม (Social) และยึดหลักธรรมาภิบาล (Governance) จัด ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank เมื่อวันที่ 25 เม.ย.66 ที่ผ่านมา   
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67644

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More