ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รปอ.ณัฏฐิญา ติวเข้มอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ มุ่งเดินตามนโยบาย MIND พร้อมปลูกแนวคิด “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” สร้างอุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

รปอ.ณัฏฐิญา ติวเข้มอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ มุ่งเดินตามนโยบาย MIND พร้อมปลูกแนวคิด “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” สร้างอุตสาหกรรมยุคใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

วันนี้ (25 เมษายน 2566) นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” โดยมีนายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในการนี้ ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ รองคณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อให้ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting
กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายเดินหน้าปรับแนวคิดและการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรมและเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ภายใต้กรอบทิศทางการทำงานด้วย “MIND” ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ปรับอุตสาหกรรมเข้าสู่วิถีใหม่ที่ให้ความสำคัญในการยกระดับความสำเร็จทางธุรกิจควบคู่กับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็งกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วย มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ มิติที่ 2 การดูแลสังคมโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม มิติที่ 3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก และมิติที่ 4 การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ทั้งนี้ การส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การสร้างความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมของชุมชน นับว่ามีความสำคัญและสอดคล้องกับนโยบาย MIND เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในฐานะผู้มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่ จึงต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรม ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น สถานประกอบการมีกระบวนการผลิตที่ลดผลกระทบด้านมลพิษ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สถานประกอบการและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67659

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More