ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก

นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร  เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 16 เศรษฐกิจฐานราก โดยมี นางรัชนี ชุนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566
ที่มา : https://www.mof.go.th/th/detail/1543205599/2023-04-25-11-29-16

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More