ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 6/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 6/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 6/2566

     การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 6/2566

      วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 6/2566 โดยนายภูมินทร ปลั่งสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่มา : https://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=4154

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More