ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พระคติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชฯ

พระคติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชฯ

พระคติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชฯ

     โครงการเผยแผ่พระคติธรรม พระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา และสารัตถะแห่งพระธรรมเทศนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

     ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๘ รอบ (๙๖ พรรษา) ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรจัดทำโครงการเผยแผ่พระคติธรรม พระดำรัส พระโอวาท พระสัมโมทนียกถา และสารัตถะแห่งพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นแบบอย่าง ให้ข้อคิด รวมถึงเป็นแสงสว่างทางปัญญาให้แก่สังคมในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม
ที่มา : https://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=4162

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More