ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดพะเยา

     การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ จังหวัดพะเยาช่วงเช้า หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 16 (พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ) และคณะทำงานฯ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายปรีชา ทองคำ) หารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร) รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (นายเทวา ปัญญาบุญ) และได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4ศาลากลางจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

      ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 งบกลางฯ

งบประมาณปี พ.ศ. 2565

โครงการก่อสร้างฝายแกนซอยซีเมนต์ลำห้วยแม่เย็น บ้านใหม่สันคือ ม. 7 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ 499,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนมีความพึงพอใจ

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

1.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ฝายร่องไฮ) บ้านท่ากลอง ม. 1 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา งบประมาณ 480,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

2. โครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำสร้างฝาย คสล. (ตามแบบฝาย มข. 2527) บ้านแม่จว้าเหนือ ม. 3 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา งบประมาณ 497,000 บาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มา : https://www.opm.go.th/opmportal/pageconfig/hilight/news_popup.asp?nid=4166

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More