ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม
      ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยเสนอปรับราคานมโรงเรียนเพิ่มขึ้น 0.46 บาท/หน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับราคาน้ำนมดิบ ซึ่งการปรับราคาดังกล่าวอยู่ในกรอบอำนาจของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ส่วนค่าบริหารจัดการขอให้ทางคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (Milk board) พิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันกรอบวงเงินเพิ่มเติม เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมนำเสนอสำนักงบประมาณ และเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
      นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาข้ออุทธรณ์ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 26 ราย พร้อมทั้งเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องอุธรณ์เพิ่มเติม โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และให้ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ในการประชุมครั้งต่อไป
      ปลัดเกษตรฯ กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำชับให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานโดยยึดหลักให้เกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน ทำงานร่วมกันได้ หากต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดให้รีบดำเนินการทันที เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและกับเกษตรกร

แหล่งที่มา รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน (thaigov.go.th)

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More