ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 3/2566

กระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 3/2566

         วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 3/2566  ในฐานะกรรมการ(ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ เป็นประธานการประชุมฯ
          ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) ทบทวนโครงการตามแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ. 2566 – 2570 และ FMO Biz Agenda 2) แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 3)แผน ปฏิบัติการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้านนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 4)  ขอความเห็นชอบระเบียบองค์การสะพานปลา ว่าด้วยการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  5) การขอใช้พื้นที่เพื่อเป็นท่าเทียบเรือโดยสารแบบทุ่นลอยที่ท่าเทียบเรือประมงสตูล 6) การคืนพื้นที่ให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ท่าเทียบเรือประมงสตูล

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67773

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More