ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​กกจ. ส่งแรงงานไทยทำงานต่างประเทศต่อเนื่อง เดือน พ.ค. ตั้งเป้าส่ง 5 ประเทศ กว่า 1,400 คน

​กกจ. ส่งแรงงานไทยทำงานต่างประเทศต่อเนื่อง เดือน พ.ค. ตั้งเป้าส่ง 5 ประเทศ กว่า 1,400 คน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีภารกิจในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยมีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในปี 2566 ประเทศไทยมีเป้าหมายจัดส่งโดยภาครัฐ ใน 3 ประเทศหลัก คือ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อิสราเอล และญี่ปุ่น รวม 11,300 คน แบ่งเป็นกาหลีใต้ เป้าหมาย 4,400 คน อิสราเอล เป้าหมาย 6,500 คน และญี่ปุ่น เป้าหมาย 400 คน โดยจากสถิติการส่งเงินกลับบ้าน ผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าคนไทยสามารถส่งรายได้กลับประเทศได้ปีละหลายแสนล้านบาท เฉพาะปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 65 – มี.ค.66) ส่งรายได้กลับประเทศแล้วถึง 61,160 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นปีก่อนหน้าส่งรายได้กลับประเทศมูลค่าถึง 237,917 ล้านบาท นอกจากส่งผลให้รายได้จากเงินตราต่างประเทศของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น การไปทำงานต่างประเทศยังช่วยพัฒนาประเทศอีกทาง เนื่องจากแรงงานไทยสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับจากการทำงานในต่างประเทศกลับมาพัฒนาประเทศต่อยอดการทำงานตลอดจนเป็นแนวทางในการประกอบกิจการของตนเอง
“ในเดือนพฤษภาคม 2566 กรมการจัดหางาน มีแผนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งหมด 1,435 คน แยกเป็น เกาหลีใต้ 750 คน ไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม 450 คน ภาคก่อสร้าง 170 คน และภาคเกษตร 130 คน ไปทำงานภาคเกษตรในอิสราเอล 660 คน ภาคอุตสาหกรรมในญี่ปุ่น 20 คน และประเทศอื่น ๆ เช่น มาเลเซีย มาเก๊า บรูไน อีกประมาณ 5 คน” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
ทั้งนี้ แรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas โดยขอย้ำให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีที่ถูกกฎหมายเท่านั้น เพราะจะทำให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ได้ค่าจ้างที่เหมาะสม และยังได้รับการดูแลที่ดีตามสิทธิที่พึงมีด้วย
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67695

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More