ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศรีสะเกษ !! ทต.ผือใหญ่เปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟขอฝน ประจำปี 2566

ศรีสะเกษ !! ทต.ผือใหญ่เปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟขอฝน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่บริเวณวัดบ้านหนองแปน ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายปวีณ แซ่จึง ได้เป็นเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 2566 ทต.ผือใหญ่ โดยมีนายประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบลผื่อใหญ่ ในนามประธานคณะกรรมการการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลผื่อใหญ่ ข้าราชการ พนักงานและประชาชนชาวตำบลผื่อใหญ่จำนวน 14 หมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียงจำนวนประมาณ 350 คน ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 2566

ซึ่งเทศบาลตำบลฝือใหญ่ร่วมกับ โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม โรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนบ้านหนองแปน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองแปน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผือใหญ่, อสม, อปพร ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลผือใหญ่ ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดขบวนฟ้อนรำสวยงาม จำนวน 4 ขบวน คือ

ขบวนที่ 1 ได้แก่บ้านหนองแปน บ้านโชคอุดม บ้านสายตะคลอง บ้านโนนสวรรค์

ขบวนที่ 2 ได้แก่บ้านสร้างทอง บ้านหนองผือ บ้านสวาย บ้านอะโพน

ขบวนที่ 3 ได้แก่บ้านเดื่อ บ้านผือ

ขบวนที่ 4 ได้แก่บ้านผือใหญ่ บ้านหนองบัว บ้านฮ่องคีบ บ้านก่อ

และการจุดบั้งไฟขึ้นสูงในวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ.สนามทุ่งนาหลังวัดบ้านหนองแปน ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีวรรณ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญบั้งไฟให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อให้ประชาชนแต่ละชุมชนมีความรักความสามัคคีกันในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อปลูกจิตสำนึกของเยาวชน ให้เห็นความสำคัญและรักบ้านเกิด เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและเด็ก เยาวชน ประชาชน มีจิตสำนึกในการ อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและรักบ้านเกิดของตนเองต่อไป

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230429201807334

 

 

 

 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More