ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายด้าน AI ที่ขอนแก่น เน้นให้สถานศึกษาสร้างคนสร้างอาชีพด้าน IT ป้อนตลาดแรงงาน

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายด้าน AI ที่ขอนแก่น เน้นให้สถานศึกษาสร้างคนสร้างอาชีพด้าน IT ป้อนตลาดแรงงาน

วันนี้ (29 เม.ย. 66) นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative AI Hackathon 2023 ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

จัดขึ้นที่ศูนย์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาครู นักศึกษา ครูฝึกในสถาบันการศึกษาต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนใจและกำลังคนในสถานประกอบการให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาให้คอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ ที่กำลังเข้ามามีบทบาทที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากต่อวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ปัญญาประดิษฐ์ถูกนำมาใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนจากคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของครู ผู้เรียนอาชีวศึกษา ครูฝึก และกำลังคนในสถานประกอบการและส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับฟังการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากนั้นได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การนำนวัตกรรม สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยได้นำเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน AI ที่ก้าวล้ำในต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการอบรม และยังได้กล่าวชื่นชมในความตั้งใจในการจัดโครงการต่างๆและผลงานของนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นที่มีหลายชิ้นงานน่าจะสามารถต่อยอดหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรมได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนั้นการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นการพัฒนาผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2566 โดยจะเป็นการเสวนา โลกแห่ง AI ในอนาคต และการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อองค์ความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 40 คน วิทยากร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมข้อมูล/ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.วชิรปัญญา ปัญญาว่อง จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230429202140337

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More