ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ ผนึกกำลังกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ ผนึกกำลังกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ

ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ พร้อมด้วย นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานใน “พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ” โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบาย ให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินไทยได้อยู่ดี มีสุข ซึ่งหมายรวมถึงผู้ต้องขังด้วย และทรงห่วงใยผู้ต้องขังในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการปรับพฤตินิสัยของผู้ต้องขังไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยเริ่มต้นจากด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง พระราชทานเครื่องมือแพทย์ และพระราชทานคำแนะนำต่าง ๆ จนกระทั่งผู้ต้องขังได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ข่าย และจิตอาสาทั่วประเทศ มาร่วมกันบูรณาการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังจนเป็นที่ประจักษ์นายแพทย์โอภาสฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และได้รับการรักษาที่เป็นระบบมาอย่างต่อเนื่อง และอย่างที่ทราบว่าประเทศไทยมีผู้ต้องขังในระบบของกระบวนการยุติธรรมอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อมีผู้คนมาอยู่รวมกันก็มีโอกาสในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งผู้ต้องขังหลายท่านเป็นผู้สูงอายุ บางคนมีโรคประจำตัว เพราะฉะนั้นการจัดบริการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังจึงเป็นเรื่องสำคัญ ต้องได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกับคนอื่นในฐานะที่เป็นประชาชนของประเทศไทย นางพงษ์สวาทฯ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นกระทรวงที่ดูแลกรมราชทัณฑ์ และผู้ต้องขังในเรือนจำ เจตนารมณ์ที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรมคือการคืนคนดีสู่สังคม ทั้งในเรื่องการพัฒนาพฤตินิสัย พัฒนาสุขภาพที่สมบูรณ์และพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่ขณะที่ผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำการดูแลเรื่องของสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ต้องขังไม่สามารถเข้าถึงระบบของสุขภาพได้ นี่จึงเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม ต้องบูรณาการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกัน และส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพที่ดีตามมาตรฐานสากล
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกันด้านการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่สำคัญรวมทั้งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ
ที่มา :https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67603

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More