ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประชาสัมพันธ์ จ.ยะลา เปิดศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า และค่าย Young สุข Young ไม่เสี่ยง ฯหนุน เยาวชนสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ถ่ายทอดทักษะอาชีพ ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ประชาสัมพันธ์ จ.ยะลา เปิดศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า และค่าย Young สุข Young ไม่เสี่ยง ฯหนุน เยาวชนสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ถ่ายทอดทักษะอาชีพ ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วันนี้ 30 เมษายน 2566 ที่ ศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้จัดให้มีพิธีเปิดและมอบอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า และค่าย Young สุข Young ไม่เสี่ยงเพื่อสุขภาวะเยาวชน โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ชายแดนใต้

นางสาวรุจิรดา วงศ์แก้ว ประธานต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ชายแดนใต้ กล่าวว่า การเปิดอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า ฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ชายแดนใต้ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพ บ้านต้นกล้า ในโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในชุมชน ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ชายแดนใต้ ซึ่งศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า นี้ก็จะเป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมของเยาวชนฝึกอบรมทักษะอาชีพ มีพื้นที่กลางที่เป็นพื้นที่ Comfort Zone เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชนได้เข้ามาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกัน เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชน โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน พัฒนาและสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความด้านอาชีพ

โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน รู้วิถีภูมิปัญญา ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรและทุนชุมชนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความสามัคคีในกลุ่มยาวชน ประชาชนและเครือข่าย ตลอดจนเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัย ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิด และเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัย ซึ่งเยาวชนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ลด ละ เลิกยาเสพติด บุหรี่ อีกด้วย

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230430125123391

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More