ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สคบ. ประจำจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมให้ความรู้และสิทธิของผู้บริโภค

สคบ. ประจำจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมให้ความรู้และสิทธิของผู้บริโภค

วันที่ 28 เม.ย. 66 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เยี่ยมชมบูทนิทรรศการเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค 2566 ของจังหวัดพังงา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดบูทกิจกรรม และมอบของที่ระลึกสำหรับผู้มาเยี่ยมชมด้วย ซึ่งสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา ได้จัดนิทรรศการวันคุ้มครองผู้บริโภค 2566 ของจังหวัดพังงา ด้วยการออกบูทให้ความรู้และคำปรึกษาในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคให้กับประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาพังงา อ.เมืองพังงา

ด้วย วันที่ 30 เมษายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากพฤติกรรมที่ไม่ตรงไปตรงมา หรือมีการโฆษณาเชิญชวนให้ซื้อสินค้าหรือบริการไม่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบข้อมูลทางการตลาดที่แท้จริง ทั้งเรื่องคุณภาพสินค้าและราคา

รวมทั้ง ยังระบุถึงสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง 5 ข้อ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้ตระหนักในสิทธิของตนเอง ให้ได้รับความปลอดภัย ความเป็นธรรมในด้านราคา ปริมาณ และคุณภาพจากการใช้สินค้าหรือบริการต่าง ๆ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนตามกฎหมาย หากพบว่าสินค้าหรือบริการไม่ได้มาตรฐานหรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา ไม่เสียเปรียบผู้ผลิต ควบคุมสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ปลอดภัย หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และเพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภค สามารถปรับตัวจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือบริการและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อป้องกันปัญหาการถูกละเมิดสิทธิที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 สายด่วน สคบ. 1166 หรือระบบออนไลน์ผ่าน www.ocpb.go.th ทางไปรษณีย์ ต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ เทศบาล อบต. และศูนย์ กศน. ตำบล
ที่มา https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230428143137031

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More