ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คลังอำนาจเจริญย้ำเตือนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้รีบทำการยืนยันตัวตน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ขอให้รีบดำเนินการยื่นขออุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

คลังอำนาจเจริญย้ำเตือนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้รีบทำการยืนยันตัวตน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ขอให้รีบดำเนินการยื่นขออุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

นางนิภาพรรณ เหล่าแค คลังจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผย ความคืบหน้าของผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ ตามโครงการฯ ของจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 86,714 ราย ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 260 ราย และจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,269 ราย สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารของรัฐทั้ง 3 แห่ง ได้ตามวัน เวลา ที่ หน่วยงานกำหนด โดยหากยืนยันตัวตนสำเร็จก่อน วันที่ 26 มิถุนายน 2566 จะได้รับสิทธิย้อนหลัง 3 เดือน

ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ขอให้รีบดำเนินการยื่นขออุทธรณ์ โดยดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ เมื่อผู้ลงทะเบียน ได้ทำการยื่นขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ไปติดต่อเพื่อตรวจสอบได้ที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ ด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนด โดย จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นี้เท่านั้น
ที่มา https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230428123604965

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More