ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสุรินทร์ 17-18 พฤษภาคม นี้

จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสุรินทร์ 17-18 พฤษภาคม นี้

นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 บูรณาการร่วมกับโครงการแสดงสินค้าและให้คำปรึกษาด้านการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณลานกิจกรรมอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านทำเนียบ หมู่ที่ 2 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น กิจกรรมเสวนาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร การประกวดไก่พื้นเมืองเพิ่มมูลค่า การประกวดมะพร้าวน้ำหอมทั้งทลาย การประกวดกล้วยน้ำว้าห่ามทั้งเครือ การประกวดจัดตะกร้าพืชผักและผลไม้ การแข่งขันประกอบอาหารพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง การมอบพันธุ์พืชผักให้แก่เกษตรกรต้นแบบ มอบพันธุ์ปลาให้แก่กำนันตำบลเฉนียง มอบเวชภัณฑ์สัตว์ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะการประกวดทางการเกษตร

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา https://nbtworld.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230428110623928

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More