ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พด.  MOU ไทยวา ร่วมวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง  ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน

พด. MOU ไทยวา ร่วมวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน

     กรมพัฒนาที่ดิน ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ในการศึกษาและวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน 

     วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.45 น. นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนางอรอนงค์ วิชชุชาญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังอย่างยั่งยืน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) โดยมีนายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ดิน นางสาวนฤมล ศรีสุมะ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและการพัฒนา บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน
     นายอาทิตย์  ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดวิสัยทัศน์ระยะ 5 ปี ไว้ว่า “เป็นองค์การอัจฉริยะทางดินเพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570” นั้น ได้มีแผนปฏิบัติราชการในประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการดิน อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตามแผนแม่บทและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดินให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแพร่หลาย และสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     ที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการบูรณาการความร่วมมือด้านการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตรกับหน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนยกระดับข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาวิจัยด้านการเกษตรเป็นสำคัญ โดยกรมพัฒนาที่ดินยินดีและพร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือกับ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ตามกรอบแห่งความร่วมมือของบันทึกข้อตกลง
     ด้าน นางอรอนงค์ วิชชุชาญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยวา ผลิตมันสำปะหลังมากว่า 75 ปี มีฐานการผลิตที่ประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม มีเกษตรกรเครือข่ายประมาณ 30,000 กว่าราย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 500,000 ไร่ นอกจากธุรกิจมันสำปะหลังแล้ว ไทยวายังมีธุรกิจวุ้นเส้น เส้นก๋วยเตี๋ยว และอีกหนึ่งธุรกิจคือพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลัง ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ ทั้งนี้ ไทยวา ตั้งใจที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรม วัสดุปรับปรุงดินและปัจจัยต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยยกระดับการผลิตมันสำปะหลัง
     สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุนองค์ความรู้วิทยาการด้านดิน ข้อมูลดิน เทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดิน นวัตกรรมจุลินทรีย์ การอนุรักษ์ดินและน้ำ การวิเคราะห์ดิน การใช้งานแอปพลิเคชันที่พัฒนา โดยกรมพัฒนาที่ดิน และร่วมมือพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์ดินโดยใช้เทคโนโลยี Near Infrared (NIR) analysis และไทยวา จะสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรม วัสดุปรับปรุงดินและปัจจัยในการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืนต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More