ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พด. จับมือ กรีนแคล ร่วมวิจัยใช้ยิปซัมธรรมชาติปรับปรุงบำรุงดิน มุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ยกระดับการเกษตรไทยสู่ครัวโลก

พด. จับมือ กรีนแคล ร่วมวิจัยใช้ยิปซัมธรรมชาติปรับปรุงบำรุงดิน มุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับการเกษตรไทยสู่ครัวโลก

     กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือศึกษาและวิจัยการใช้ยิปซัมธรรมชาติในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร มุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ยกระดับการเกษตรของประเทศไทย สู่ครัวโลกได้อย่างแท้จริง  
     วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และนายธนพล ภักดีภูมิ กรรมการ บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือศึกษาและวิจัยการใช้ยิปซัมธรรมชาติในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน นายสมบัติ นิธิฐิมณีรัตน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน
     นายอาทิตย์  ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดวิสัยทัศน์ระยะ 5 ปี ไว้ว่า “เป็นองค์การอัจฉริยะทางดินเพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570” นั้น ได้มีแผนปฏิบัติราชการในประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการดินอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และตามแผนแม่บทและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน ให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแพร่หลาย และสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
     ที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการบูรณาการความร่วมมือด้านการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตรกับหน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนยกระดับข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อการศึกษาวิจัยด้านการเกษตรเป็นสำคัญ โดยกรมพัฒนาที่ดินยินดีและพร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือกับ บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด ตามกรอบแห่งความร่วมมือของบันทึกข้อตกลง
     ด้าน นายธนพล ภักดีภูมิ กรรมการ บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า กรีนแคล บริษัทของคนไทย แห่งแรกที่ได้บุกเบิกพัฒนาผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินยิปซัมธรรมชาติ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี จากแหล่งแร่ยิปซัมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีคุณภาพดีที่สุดของโลก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่พี่-น้อง เกษตรกรชาวไทย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทได้มีการพัฒนาและวิจัยร่วมกับสถานบันการศึกษาชั้นนำของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นปัจจัยในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับขีดความสามารถในการเพาะปลูก รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของพี่-น้องเกษตรกรไทย ภายใต้หลักการ BCG Model ด้วยการนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาต่อยอดแบบก้าวกระโดด และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
     สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุนองค์ความรู้วิทยาการด้านดิน ข้อมูลดิน การวิเคราะห์ดินโดยใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การผลิตและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การอบรมให้แก่เกษตรกร และการใช้งานแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาโดยกรมพัฒนาที่ดิน และ กรีนแคล จะสนับสนุนยิปซัมธรรมชาติ เพื่อใช้ในการศึกษาและวิจัยการใช้ยิปซัมธรรมชาติในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่พื้นที่ โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต รวมถึงลดการใช้สารเคมี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การเกษตรของประเทศไทยก้าวกระโดดขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง และช่วยให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกได้อย่างแท้จริง สามารถสร้างความสมดุลในการใช้ทรัพยากรอันมีค่าของประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More