ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศิษย์เก่าหลักสูตร GDPO รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในงาน PDPA Knowledge Sharing for Government I

ศิษย์เก่าหลักสูตร GDPO รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในงาน PDPA Knowledge Sharing for Government I

ศิษย์เก่าหลักสูตร GDPO รุ่นที่ 1 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในงาน PDPA Knowledge Sharing for Government I จัดขึ้นโดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ร่วมกับ สถาบัน TDGA บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารเอ็กซิม สำนักงานใหญ่

โดยมี คุณวัชระ รัตนโชติ รองผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณเทอดศักดิ์ ตันติวัฒนวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่าย สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมายธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ คุณเข็มจริยา ธีรพงษ์ DPO ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ทั้ง 3 ท่านเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 1 (GDPO#1) สถาบัน TDGA ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย PDPA และการใช้หลักการทำงานในรูปแบบของการกำหนดแผนการดำเนินงานด้วยการสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต และจะต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน ในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลภายในหน่วยงาน เช่น การจัดเก็บ รวบรวม เปิดเผย และการนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องเข้าใจวิธีการจัดเก็บ ควรจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับงาน การจัดลำดับชั้นความปลอดภัย และเพื่อป้องกันการหลุดรั่วของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหากเกิดหตุการณ์ดังกล่าวผู้ดูแลข้อมูลจะต้องเตรียมรับมือและปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลแต่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป จะต้องเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและนำปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวปฏิบัติ มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักการสากล สามารถนำความรู้และผลจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Government Data Protection Officer : GDPO) เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงานคือ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) เพื่อร่วมกันสร้างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ให้มีความรู้และทักษะอย่างเพียงพอเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามบทบาทที่กฎหมายกำหนด สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)