ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ครม.ผ่านหลักเกณฑ์กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษารายงานข้อมูลต่อ อว.และสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการติดตามผลดำเนินงาน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัย

ครม.ผ่านหลักเกณฑ์กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษารายงานข้อมูลต่อ อว.และสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการติดตามผลดำเนินงาน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการวิจัย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 2 พ.ค. 66  ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการเปิดเผยและการส่งข้อมูลการอุดมศึกษา พ.ศ…. มีสาระสำคัญ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการส่งข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาแก่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดทำแผนและการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา เกิดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาและนำไปสู่การใช้ประโยชน์งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
ทั้งนี้ ตามร่างกฎกระทรวงได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อสาธารณะผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการนำองค์กร, วัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจ ตลอดจนผลดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา
 
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  กฎกระทรวงได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อมูลแก่สำนักงานปลัด อว. เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสถานศึกษา, บุคลากร, ผู้เรียน, ผู้สำเร็จการศึกษา, การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา, หลักสูตรที่ได้ปริญญา, หลักสูตรที่ไม่ได้ปริญญา
 
รวมถึงข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ, การสะสมหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิต, ข้อมูลวิทยานิพนธ์ รายการการค้นคว้าอิสระและผลงานอื่นที่นำเสนอเพื่อสำเร็จการศึกษา,ข้อมูลวารสารวิชาการ, ข้อมูลงนวิจัยและนวัตกรรม, นักวิจัย, เครื่องมืออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การให้บริการทางวิชาการ, ทุนการศึกษาของผู้เรียนและบุคลากร, ความร่วมมือด้านวิชาการ
 
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  กฎกระทรวงยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรม นักวิจัยและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทำแพลฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริการข้อมูล ณ จุดเดียว
 
นอกจากนี้ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการในกรณีที่พบว่าสถาบันอุดมศึกษาเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ดำเนินการในระยะเวลา โดยให้สำนักงานปลัด อว.แจ้งสถาบันอุดมศึกษาให้ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ดำเนินการให้แจ้งต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาทราบและประกาศให้สาธารณชนทราบถึงการไม่ดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
ที่มา https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67871

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More