ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2566 มีวงเงินอนุมัติใหม่ 10,252 ล้านบาท เป็นวงเงินลูกค้า SMEs 4,022 ล้านบาท สินเชื่อคงค้าง 161,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการลงทุน 119,018 ล้านบาท

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2566 มีวงเงินอนุมัติใหม่ 10,252 ล้านบาท เป็นวงเงินลูกค้า SMEs 4,022 ล้านบาท สินเชื่อคงค้าง 161,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการลงทุน 119,018 ล้านบาท

EXIM BANK แถลงผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2566 มีวงเงินอนุมัติใหม่ 10,252 ล้านบาท เป็นวงเงินลูกค้า SMEs 4,022 ล้านบาท สินเชื่อคงค้าง 161,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการลงทุน 119,018 ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 42,992 ล้านบาท ฐานลูกค้าเติบโตขึ้นเป็น 6,191 ราย เพิ่มขึ้นถึง 23.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นลูกค้า SMEs มากถึง 83.91% สะท้อนเป้าหมายบทบาทการเป็น ธนาคารเพื่อการพัฒนา และการสนับสนุนคนตัวเล็ก พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเงินและไม่ใช่การเงินแก่ผู้ประกอบการแล้วประมาณ 24,000 ราย วงเงินรวมกว่า 91,200 ล้านบาท
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 3 เดือนแรกปี 2566 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566) ภายใต้บทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank) ที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนาประเทศควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมว่า มีวงเงินอนุมัติสินเชื่อใหม่ 10,252 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 4,022 ล้านบาท และ EXIM BANK มีสินเชื่อคงค้าง 161,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,947 ล้านบาท หรือ 7.27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการลงทุน 119,018 ล้านบาท อันเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน โลจิสติกส์ และภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และในการสนับสนุนตามนโยบายภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) และมียอดคงค้างสินเชื่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 42,992 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 27% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด
EXIM BANK ยังมุ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารผู้นำ (Lead Bank) สานพลังกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อนำพาธุรกิจไทยขยายการค้าการลงทุนไปตลาดต่างประเทศ ทำให้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 EXIM BANK มียอดคงค้างสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศทั้งสิ้น 60,759 ล้านบาท โดยจำแนกเป็นสินเชื่อคงค้างในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และ New Frontiers ซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่ EXIM BANK ให้การสนับสนุน จำนวน 50,182 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนกว่า 31% ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด
นอกเหนือจากการให้สินเชื่อแล้ว ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน EXIM BANK ยังเร่งเสริมสร้างความมั่นใจและภูมิคุ้มกันความเสี่ยงแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยผ่านบริการประกันการส่งออกและการลงทุน โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 EXIM BANK มีปริมาณธุรกิจด้านการรับประกันการส่งออกและการลงทุนเท่ากับ 50,342 ล้านบาท
จากการมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั้งด้านสินเชื่อและประกัน ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 EXIM BANK มีจำนวนลูกค้า 6,191 ราย เพิ่มขึ้นถึง 23.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นลูกค้า SMEs มากถึง 83.91% สะท้อนการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและอยู่เคียงข้าง SMEs ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดย EXIM BANK ร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดตัว “สินเชื่อ One SMEs” เงินทุนหมุนเวียนทั้งก่อนและหลังการส่งออก เพื่อลดระยะเวลาการทำสินเชื่อ SMEs และ “คลินิก EXIM เพื่อคนตัวเล็ก” เพื่อตรวจสุขภาพทางการเงินและให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาธุรกิจอย่างครบวงจร โดยมีผู้เข้ารับคำปรึกษาจำนวน 670 ราย นอกจากนี้ ยังออก “สินเชื่อ EXIM Green Start” พัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรและใส่ใจในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง EXIM BANK เป็นธนาคารแรกที่ได้เริ่มปรับใช้ Thailand Taxonomy กับสินเชื่อ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของธนาคารในด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน ทั้งมิติความรู้ โอกาสทางธุรกิจ และเงินทุน เพื่อ “เติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน” ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเติบโตในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนมีนาคมของปี 2566 EXIM BANK ได้ช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินแก่ผู้ประกอบการประมาณ 24,000 ราย ด้วยวงเงินรวมกว่า 91,200 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน EXIM BANK ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทางการเงินเพื่อความยั่งยืน โดยมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จำนวน 5,168 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 3.20% และมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) จำนวน 13,151 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) 254.45% ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 EXIM BANK มีกำไรก่อนสำรอง 678 ล้านบาท และกำไรสุทธิเท่ากับ 305 ล้านบาท
“ในปี 2566 EXIM BANK ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve และ BCG Economy) สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและมาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป” ดร.รักษ์ กล่าว
EXIM Thailand Announces Q1/2023 Operating Results with Advancing Role in Sustainable Development and Socially and Environmentally Responsible Banking
EXIM Thailand announced its operating results in the first quarter of 2023. New loan approvals amounted to 10,252 million baht, of which 4,022 million baht went to SMEs. Its total outstanding loans were recorded at 161,568 million baht, up by 7.27% year-on-year, and 119,018 million baht of which was outstanding investment loans, involving 42,992 million baht for ecofriendly projects. The Bank has grown its customer base to 6,191, up by 23.28% year-on-year, and as high as 83.91% of its total customers are SMEs. This has reflected its role as Thailand Development Bank and its consistent supports for little people, while rendering financial and non-financial assistances to a total of around 24,000 entrepreneurs, involving a total amount of more than 91,200 million baht.
Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), revealed that in the first 3 months (January-March) of 2023, under its Thailand Development Bank role committed to national development alongside concerns for the society and the environment, EXIM Thailand approved new loans of 10,252 million baht in total, of which 4,022 million baht was for Small and Medium Enterprises (SMEs). The Bank’s total outstanding loans amounted to 161,568 million baht, representing a year-on-year growth of 10,947 million baht or 7.27%, and 119,018 million baht of which was for investment which is a key mechanism to uplift the country’s infrastructure, energy, logistics and industrial sectors, and to respond to the government policy to drive the Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy). Its outstanding loans for ecofriendly projects amounted to 42,992 million baht, representing approximately 27% of total outstanding loans.
EXIM Thailand has remained steadfast in performing as a Lead Bank to synergize with its alliance networks in bringing Thai entrepreneurs to make a firm presence in international trade and investment. As such, as of the end of March 2023, the Bank recorded total outstanding loans of 60,759 million baht for international projects, of which 50,182 million baht was outstanding loans for projects in the CLMV and New Frontiers, which are principal markets under EXIM Thailand’s target, representing more than 31% of its total outstanding loans.
Besides loan provision, amid global economic uncertainties, EXIM Thailand has vigorously fostered Thai exporters and investors’ confidence and strengthened their immunity against risks through its export credit and investment insurance facilities. In the first quarter of 2023, EXIM Thailand recorded 50,342 million baht in export credit and investment insurance business turnover.
With firm determination to support Thai entrepreneurs in the forms of both credit and insurance facilities, as of the end of March 2023, EXIM Thailand has expanded its customer base to a total of 6,191, which was a 23.28% year-on-year growth, of which as high as 83.91% are SMEs. This has been a testament of EXIM Thailand’s untiring supports for and moving alongside SMEs which are the country’s key engine to drive the grassroots economy. EXIM Thailand has collaborated with Thai Credit Guarantee Corporation (TCG) in launching “One SMEs” pre- and post-shipment revolving credit facility to shorten SME credit underwriting turnaround time, and “EXIM for Little People Clinic” which provides financial health check and advisory services for business problem solutions on a full-fledged basis, and has so far recorded 670 advice recipients. In addition, the Bank has rolled out “EXIM Green Start Credit” to promote ecofriendly businesses that care for minimizing impacts on the environment. EXIM Thailand is the first bank that has applied Thailand Taxonomy to its credit underwriting process leveraging on its expertise in export and investment promotion in such dimensions as knowledge, opportunity and capital to “fill knowledge gap, fill opportunity gap and fill capital gap” for Thai entrepreneurs so that they would be able to firmly start up their businesses and sustainably expand their businesses on the global front. As of the end of March 2023, the Bank’s financial and non-financial supports have been rendered to around 24,000 entrepreneurs, involving a total amount of more than 91,200 million baht.
Meanwhile, EXIM Thailand has attached high importance to sustainable financial management. The Bank recorded total NPL amount of 5,168 million baht with NPL ratio of 3.20% as of the end of March 2023, and set aside allowance for expected credit loss of 13,151 million baht, hence NPL coverage ratio of 254.45% which is a level of strong financial status. The Bank thus posted a pre-provision profit of 678 million baht and a net profit of 305 million baht as of the end of the first quarter of 2023.
“For 2023, EXIM Thailand has been and will still be committed to consistently support Thai entrepreneurs alongside national development, particularly regarding such target industries as S-curve industries and those conducive to BCG economy.
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67910

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More