ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล 2566

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล 2566

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล 2566
 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยกำชับไปยังสำนักงานขนส่งทั่วประเทศให้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จัดหารถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถและสภาพรถให้มีความปลอดภัยทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราว ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ กำกับ ดูแลสถานที่ รวมทั้งจัดระเบียบการเดินรถและการจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด การรักษาความสะอาดภายในสถานีขนส่ง การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในชานชาลาให้เพียงพอ และตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงก่อนวันหยุดต่อเนื่อง ขบ. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจความพร้อมสถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่ง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 125 แห่ง และจุดจอดรถทุกแห่งทั่วประเทศ 53 แห่ง เพื่อตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถก่อนนำรถออกให้บริการตามแบบ Checklist เช่น การมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เป็นต้น รวมทั้งกำชับให้ผู้ประกอบการและคนขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง สำหรับในช่วงระหว่างวันหยุดต่อเนื่อง จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถสาธารณะ รวมทั้งตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอด จุดตรวจ Checking Point 25 แห่ง บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการใช้ความเร็วและชั่วโมงการทำงานผู้ขับรถรถโดยสารสาธารณะเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตรวจสอบจากระบบ GPS ควบคู่กับการจัดผู้ตรวจการออกตรวจสอบความเร็ว หากตรวจพบพนักงานขับรถทำผิดจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาดต่อไป
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67911

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More