ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงมหาดไทย เชิญชวน ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

กระทรวงมหาดไทย เชิญชวน ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

 

กระทรวงมหาดไทย เชิญชวน ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

ทุกจังหวัดสานพลัง จัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมฯ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566 นี้

 

โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
โดยกำหนดจัดโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  พฤษภาคม 2566 ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์

1.  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 25662.  เพื่อนำเงินรายได้จากการดำเนินงานเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้3.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินโครงการฯ มอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทุกจังหวัดได้มีโอกาสรับการศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อสารมวลชนมูลนิธิ สมาคม ชมรม บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธาในทุกจังหวัดเข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31  พฤษภาคม  2566 ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67940

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More