ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

 

วันนี้ (4 พ.ค. 66) เวลา 06.39 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการระดับกรม คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นางจิรวรรณ เพ็ญพาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จันทมฤก นางปวีณ์ริศา เกิดสม อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำผู้ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร นำพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เดินบิณฑบาต เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 เสร็จแล้ว นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วนำผู้ร่วมพิธีฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยมีใจความสำคัญว่า “นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงอุทิศพระองค์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะสร้างความรุ่งเรือง วัฒนาสถาพรให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ทรงรักษา สืบสาน และต่อยอด ได้ยังประโยชน์มหาศาลในการเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่อาณาราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ปวงประชาในยามประสบทุกข์ภัยต่าง ๆ น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาอาทร ยังความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้ประจักษ์ชัดแจ้ง และจักเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าสืบไป”

“ในศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพระบรมเดซานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงใด จงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาล” นายชัยวัฒน์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67938

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More