ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันฉัตรมงคล (วันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสากว่า 400 คน ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่โดยรอบของศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด สร้างความเป็นระเบียบ ตลอดจนสร้างความรัก ความผูกพัน ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการที่จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ส่วนราชการ

วันฉัตรมงคล เป็นพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก เป็นวันที่ระลึกครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์หลังจากรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ทางคณะรัฐมนตรีได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคมของทุกปี และมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคลแทน เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรีและราชอาณาจักรไทย โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230504121859910

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More