ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ดำนา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์โดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

วันนี้ (5 พ.ค.66) ที่บริเวณโครงการซแรย์อทิยา ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ และอำเภอเมืองสุรินทร์ ร่วมกันปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ ดำนาและพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโครงการซแรย์อทิตยาให้สวยงาม ถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 5 พ.ค.

สำหรับซแรย์อทิตยามาจากภาษาเขมรท้องถิ่น ซึ่งแปลได้ว่า “นาของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” ที่นี่เกิดขึ้นมาจากความคิดริเริ่มของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งได้ทรงตั้งพระทัยว่าจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นในเรื่องของการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันที่นี่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ “โครงการเกษตรอทิตยาทร” โครงการซแรย์อทิตยา ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มีพื้นที่ 376 ไร่ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตร โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปดำเนินการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง ที่ไปเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานด้านเกษตรกรรม และต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการฯ อาทิ โรงเรียนชาวนา จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับชาวนา/เพื่อให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าไปศึกษาและลงมือปฏิบัติได้ตามฐานเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230505121228052

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More