ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

มท. กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ประสานย้ำทุก อปท. อำนวยความสะดวก กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมือง

มท. กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ประสานย้ำทุก อปท. อำนวยความสะดวก กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมือง

มท. กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ประสานย้ำทุก อปท. อำนวยความสะดวก กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมือง

มท. กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ประสานย้ำทุก อปท. อำนวยความสะดวก กลุ่มเปราะบางทุกกลุ่มให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมือง ด้าน ปลัด มท. เผย ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ต้องได้ใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความเสมอภาค

 

วันนี้ (5 พ.ค. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ขอความร่วมมือให้ กระทรวงมหาดไทย อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเลือกตั้งแก่กลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ ให้ออกไปใช้สิทธิตามหน้าที่พลเมือง อันเป็นการส่งเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมค่านิยมให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงสิทธิที่ทุกคนพึงมี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกคนพิการและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าถึงการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าพี่น้องประชาชนทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งโดยเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง อันได้แก่ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ต้องสามารถไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ได้เหมือนกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งเเต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของกลไกกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ จะต้องช่วยสนับสนุนด้านการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มดังกล่าวตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ

“กระทรวงมหาดไทย จึงได้มีหนังสือสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกพื้นที่ อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ หรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ที่จะเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยจะจัดให้มีรถส่วนกลางรับส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นคนพิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ไป – กลับ) จากสถานที่เลือกตั้ง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และระเบียบของทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อย่างเคร่งครัด” ปลัด มท. กล่าวเน้นย้ำ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดได้ประสาน อปท. พิจารณาจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 พร้อมทั้งสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง เพื่อรณรงค์ลดบัตรเสียโดยสาธิตการทำเครื่องหมายกากบาทบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในตอนท้ายว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็น ความคุ้มค่า และความเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังประกอบด้วย และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่กระทำการใด ๆ เพื่อเป็นการจูงใจหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือพรรคการเมืองโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการประสานมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. และพร้อมที่จะประสานงานในทุกภาคส่วนและทุกภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่ 14 พ.ค. 2566 นี้ ซึ่งถือเป็นหน้าที่พลเมืองของประชาชนชาวไทย และเป็นส่วนสำคัญในการใช้สิทธิตามหน้าที่พลเมืองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิกันให้มากที่สุด หากพบปัญหาหรือพบเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้ง สามารถแจ้งได้ผ่านทางแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ https://www.ect.go.th/ect_th/report_corruption.php โดยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ หรือสามารถแจ้งเบาะเเสได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ฝ่ายปฏิบัติการข่าว กกต. โทร. 0-2141-8050 หรือ 0-2141-8201 หรือ 0-2141-2611หรือ สายด่วน กกต. โทร. 1444 กด 2

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67968

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More