ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันกระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรทุกคน ทุกวิชาชีพ ไม่มีนโยบายให้ตัดลดโอทีเจ้าหน้าที่

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันกระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรทุกคน ทุกวิชาชีพ ไม่มีนโยบายให้ตัดลดโอทีเจ้าหน้าที่

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงข่าวโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งการเงินติดลบ ต้องลดโอทีพนักงานเหลือ 50 บาทต่อชั่วโมง ว่า นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า สถานะการเงินติดลบจริง จากปัญหาการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามแผนรายรับ ซึ่งได้มีการปรับปรุงการจัดเก็บรายได้แล้ว ส่วนเรื่องลดโอทีเจ้าหน้าที่ไม่เป็นความจริง แต่เป็นการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบคนละฉบับ โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บริการ หรือสนับสนุนบริการในด้านต่างๆ ในหน่วยบริการ หรือนอกหน่วยบริการ หรือต่างหน่วยบริการ ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมจำเป็น จะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานให้บริการหรือสนับสนุนบริการในด้านต่างๆ แต่เป็นการปฏิบัติงานลักษณะงานประจำสำนักงาน หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะไม่สามารถเบิกตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขได้ ต้องเบิกค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 โดยวันทำการปกติเบิกชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 4 ชั่วโมงต่อวัน วันหยุดเบิกชั่วโมงละ 60 บาทไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่นได้ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกฝ่าย/กลุ่มงานทราบและถือปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยแล้ว จากการตรวจสอบโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลศูนย์อีกแห่งในเขตสุขภาพที่ 7 พบว่าการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเช่นกัน จึงไม่มีโรงพยาบาลศูนย์แห่งใดที่ประกาศลดค่าโอที แต่เป็นเพียงการใช้ระเบียบคนละฉบับเท่านั้น ยืนยันว่ากระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรทุกคน ทุกวิชาชีพ ไม่มีนโยบายให้ตัดลดโอทีมีแต่จะพัฒนาระบบค่าตอบแทนให้ได้รับอย่างเหมาะสม

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230506113146207

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More