ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการและปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
ด้วยแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2565
2. ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565
3. ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 24 เมษายน 2565
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน โดยใช้ชื่อการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดเป้าหมายจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Ad mit) ของจังหวัดลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์การ
สาธารณกุศล อาสาสมัครต่างๆ และสื่อมวลชน ที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/