ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ข้อแนะนำสำหรับอากาศยานทำการบินในเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ(Transit/Transfer Flight)

ข้อแนะนำสำหรับอากาศยานทำการบินในเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ(Transit/Transfer Flight)

ข้อแนะนำสำหรับอากาศยานทำการบินในเที่ยวบินที่มีผู้โดยสาร

ข้อแนะนำสำหรับอากาศยานทำการบินในเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ(Transit/Transfer Flight) 

Guidelines for International flight with Transit/Transfer passegers

 

ข้อแนะนำสำหรับอากาศยานทำการบินในเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ(Transit/Transfer Flight) ไปยังจังหวัดนำร่อง (Sandbox)

Guidelines for International flight with Transit/Transfer passegers to Sandbox

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

As of 1 March 2022

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/