จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับฟังการอภิปรายหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) พร้อมกันทุกจังหวัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับฟังการอภิปรายหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) พร้อมกันทุกจังหวัด

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมรับฟังการอภิปรายหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) พร้อมกันทุกจังหวัด

    วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14:05 น. ที่ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมรับฟังการอภิปราย ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด – 19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน” ภายใต้โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) และ Facebook Live กระทรวงมหาดไทย PR  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมรับฟัง

  สำหรับการอภิปรายในวันนี้ (13 กันยายน) ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน” โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ และนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นวิทยากรในเรื่อง

๑) มุมมองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบัน

๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับตัวของภาครัฐโดยเฉพาะในระดับจังหวัด เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฐานราก และการเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคต

๓) แนวทางการพัฒนาประเทศไทยในช่วงหลังโควิด-19 โดยเฉพาะมุมมองต่อบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัดและท้องถิ่น

๔) การน้อมนำแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทางเลือกอื่นๆมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ในช่วงหลังโควิด-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง และมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ สำหรับในส่วนภูมิภาค เข้ารับฟังผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมราชสีห์ไปยังจังหวัดทุกจังหวัด

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : Read More