ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

PEA Go Green ปลูกสมุนไพร เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565

PEA Go Green ปลูกสมุนไพร เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565

PEA Go Green ปลูกสมุนไพร เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565

     วันที่ 3 เมษายน 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ PEA Go Green ปลูกสมุนไพร เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วม ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เห็นถึงความสำคัญของการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและชุมชน จึงได้ดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการบริการพลังงานไฟฟ้ามาโดยตลอด เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย

    สำหรับโครงการ PEA Go Green ปลูกสมุนไพร ดำเนินการในพื้นที่ 4 ภาค ภาคแรก PEA ดำเนินการที่ภาคกลาง วัดสุคนธาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียบร้อยแล้ว และในครั้งนี้จัดที่ภาคเหนือ ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านดอยฮางใน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

    โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน พุทธศาสนิกชน และเยาวชน อนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาพันธุ์ไม้ เช่น ย่านาง โหระพา ขิง ข่า ตะไคร้ มะกรูด กระชาย ซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำสมุนไพร 7 นางฟ้า มีฤทธิ์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

    การดำเนินโครงการดังกล่าวสอดคล้องตามการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals -SDGs) นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชา ซึ่งให้ความสำคัญ ในเรื่องของการปลูกและดูแลป่าหลังการปลูก โดยปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ส่งผลให้พืชพันธุ์ในพื้นที่สามารถเจริญเติบโต แข็งแรง และมีอัตราการรอดสูง และ PEA ได้ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชา ซึ่งพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชา วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ จังหวัดเชียงรายอีกด้วย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More