ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จังหวัดเชียงราย มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
    วันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นางอำไพ บัวระดก ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ พร้อมด้วย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย และผู้แทนครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรม

    สำหรับการมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการคัดเลือกครัวเรือนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ และพิจารณาจากกิจกรรมของครัวเรือน ที่มีโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน จำนวน 518 ครัวเรือน จากผลการพิจารณา ของมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง มีครัวเรือนเป้าหมายในจังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพ จำนวน 20 ครัวเรือน โดยตั้งใจว่า ครัวเรือนที่ได้รับมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพนี้ จะได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการประกอบอาชีพ และหากอุปกรณ์มีข้อขัดข้อง ก็สามารถปรึกษาพัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ หรือพัฒนากรในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพของตน

    ทั้งนี้ การมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือก ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่า จำนวนทั้งสิ้น 391,690 บาท ซึ่งการมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ให้กับครัวเรือนที่ยากจน ให้มีความรู้ มีทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครับครัว และเพื่อช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างความสุขสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More