ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมปศุสัตว์ออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดเชียงราย

กรมปศุสัตว์ออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดเชียงราย

กรมปศุสัตว์ออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดเชียงราย

     วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายพนม มีศิริพันธุ์ปศุสัตว์เขต 5 คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ของเกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการสัตว์ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ในด้านสุขภาพสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้ดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น และช่วยพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนของอาชีพต่อไป

    โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานที่สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริการประชาชานชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกลและ ขาดโอกาส โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ให้แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เพื่อควบคุมป้องกันโรคระบาดทั้งจากสัตว์สู่สัตว์ และโรคสัตว์สู่คนไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดไปในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์มากขึ้น เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิทยาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ที่จะได้รับการบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะได้มาช่วยบรรเทา ความเจ็บป่วยของสัตว์และบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอีกด้วย

     ด้านนายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การออกหน่วยโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการไม่น้อยกว่า 300 ราย และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2,300 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 28 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 3 วัน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการตรวจรักษาสัตว์ทั้งด้านอายุกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายใน-ภายนอก การเก็บตัวอย่าง สำรวจสภาวะโรค การผ่าตัดทำหมันให้สุนัขและแมว การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตอาหารสัตว์ลดต้นทุน การปฏิบัติงานทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ แพะเนื้อ การอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการตัดแต่งกีบโค แนะนำการเลี้ยง และการดูแลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะแก่เกษตรกร เป็นต้น

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More