ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

     เมื่อวันที่ ( 23 ธันวาคม 2564 ) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1 โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

     นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ

     การประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และปลัดเทศบาล จากเทศบาล 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 566 เทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนและนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และนำแนวทางการแก้ไขปัญหา ไปบูรณาการบริหารจัดการภารกิจของเทศบาลให้มีการพัฒนาอย่างมีระบบ และเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน, และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเรื่องงบประมาณ การแก้ไขกฏหมายบริหารงานบุคคล การจัดการศึกษาแนวทางปฏิรูปท้องถิ่น

     ทั้งนี้ สมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ จึงร่วมกันจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อขอรับทราบแนวทางการบริหารงาน การปฏิบัติงาน รวมถึงคำแนะนำ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More