ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสนิมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนที่จังหวัดเชียงราย

กรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสนิมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนที่จังหวัดเชียงราย

กรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสนิมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ (25 ก.พ. 65) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม กรณี “กลุ่มเยาวชนจิตอาสาสร้างฝายจังหวัดเชียงราย ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยคณะได้มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ให้แก่กลุ่มเยาวชนจิตอาสาสร้างฝายจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กลุ่มอาชีวะจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และ กลุ่มฝายน้ำแด่พ่อหลวง ซึ่งนำโดย นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย อาชีวะจิตอาสาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และกลุ่มฝายน้ำแด่พ่อหลวงดอยอินทรีย์ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และได้ร่วมกันทำกิจกรรมฝายชลอน้ำในพื้นที่วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ อีกด้วย

สำรับกิจกรรมดังกล่าว ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้เล็งเห็นถึงการเป็นจิตอาสาของกลุ่มเยาวชนจิตอาสาสร้างฝายจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กลุ่มอาชีวะจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และ กลุ่มฝายน้ำแด่พ่อหลวง ที่มีส่วนร่วมและเล็งเห็นสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริเรื่อง “น้ำคือชีวิต” มาประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นฟูป่าและสานต่อการทำงานจากรุ่นสู่รุ่นตั้งตาปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

ด้านนายพงษ์ธนากร ยาวิชัย ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมาธิการฯ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญทำให้มีกำลังใจที่จะสาต่อจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปหากน้องที่มีความสนใจในด้านจิตอาสาพร้อมที่จะสานต่อกิจกรรมกับผู้ที่สนใจเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน

ต่อจากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา และคณะได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคมเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่ และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยคณะได้มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” ให้แก่ นายหน่อคำ สมสวัสดิ์ ผู้พิการทางร่างกาย ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ลาว กรณีเป็นจิตอาสาแห่งชมรมพัฒนาผู้พิการที่มักช่วยเหลือและเติมเต็มกำลังใจให้ผู้พิการในพื้นที่เพื่อให้มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไป เปรียบเสมือนเป็นผู้ทอแสงแห่งความหวังให้ผู้พิการคนอื่นๆ ได้มีแรงผักดันการอยู่ร่วมกันในสังคมดได้อย่างปกติสุข

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More