ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “สภากาแฟ ” ครั้งที่ 3 พบปะหาข้อราชการ ปี 65

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “สภากาแฟ ” ครั้งที่ 3 พบปะหาข้อราชการ ปี 65

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “สภากาแฟ ” ครั้งที่ 3 พบปะหาข้อราชการ ปี 65

     วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมหารือ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เน้นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย (ขัวพญาเม็งราย)

     สำหรับงาน “สภากาแฟ ” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการในท้องถิ่นได้พบปะ ปรึกษาหารือปัญหา การบริหารข้อราชการสำคัญ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวในกิจกรรมสภากาแฟครั้งนี้ ในประเด็น การขุดลอกเหมืองสายแม่น้ำกกสายเก่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นหันมาออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น และด้านสถานการณ์โควิด เรื่องมาตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การขับเคลื่อนส่งเสริมและฟื้นฟู การท่องเที่ยวของจังหวัดเขียงราย รวมถึงบริหารจัดการวัคซีน โดยเร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มเด็ก อายุ 5-11 ปี ด้านนโยบายไฟป่าและหมอกควัน ตามประกาศของจังหวัดเชียงรายได้ขอความร่วมมือจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันงดเผาในที่โล่งทุกประเภท เป็นเวลา 60 วัน ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 65 เพื่อลดการสะสมของหมอกควัน และฝุ่นละออง รวมถึงนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ผ่านแอพพลิเคชั่น “BurnCheck” อีกทั้งในการรณรงค์การสวมใส่ผ้าพื้นเมือง เครื่องแต่งกายประจำจังหวัดเชียงราย จากการประชุมหารือของหน่วยงานหลายฝ่ายที่ผ่านมา ได้ขอสรุปให้ใช้ลายเชียงแสนหงส์ดำ เป็นลวดลายผ้าประจำจังหวัด และใช้สีม่วงเบอร์ 10 คือ “ สีม่วงขาบ ” หรือ “ สีม่วงบัวสาย ” เป็นสีของเครื่องแต่งกายประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปออกแบบตัดเย็บชุดพิธีการ หรือชุดลำลองเพื่อใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่ และใช้ในงานพิธีต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย อีกด้วย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More