ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กศน. เชียงรายจัดโครงการจิตอาสา กศน. เชียงราย รุ่น2

กศน. เชียงรายจัดโครงการจิตอาสา กศน. เชียงราย รุ่น2

กศน. เชียงรายจัดโครงการจิตอาสา กศน. เชียงราย รุ่น2

     วันที่ 31 มกราคม 2565 นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด. โครงการจิตอาสา กศน. เชียงราย รุ่น2 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีนางพรมาดา วงศ์หวัน ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินโครงการในครั้งนี้

     สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการอบรม “หลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้เรียน ในสังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย มีความสามัคคี เกิดความรักชาติ และเทิดทูนสถานบันหลักของชาติ โดยสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

    ภายในกิจกรรม มีการบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา904 จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย ร.ต.อ. เกษตร ขันคำ นายสุรพงษ์ มาลาวิลาศ นายฐนพงษ์ ไชยงา นางขนิษฐา เครือจักร์ ดร. บุญยืน ทูปแป้น และนายเฉลิมพล เขื่อนแปด ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ รวมทั้งหลักสูตร การสร้างความตระหนักในการร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันสำคัญของชาติ จาก นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ และนำผู้เข้ารับการอบรมปฏิญาณตนปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (cpr) โดยวิทยากรจากมูลนิธิแสงธรรมจังหวัดเชียงราย

    กิจกรรมดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย จำนวน 130 ราย เป็นผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับนำไปขยายผลให้ความรู้และสร้งจิตสำนึกให้กับผู้เรียน และผู้รับบริการ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า2019อย่างเคร่งครัด

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More