ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กอ.รมน จังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565

กอ.รมน จังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565

กอ.รมน จังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พันเอกกิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ. 37 รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้กำหนดให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่ การบูรณาการการบริหารจัดการความมั่นคง เพื่อเป็นการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการในเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ ภายใต้แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ด้านแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด้านการพิทักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลติดตามแจ้งเตือน งานด้านความมั่นคง รวมถึงให้คำแนะนำ ซักซ้อมแผนและการดำเนินการตามแผน ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทั้งในระดับ จังหวัด อำเภอ และตำบล อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักรู้ และเข้ามามีส่วน ในการร่วมป้องกันและแก้ไขต่อภัยคุกคาม และความมั่นคงของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : Read More