กระทรวงแรงงาน ชวนผู้สนใจทำงานที่ซาอุฯ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th

กระทรวงแรงงาน ชวนผู้สนใจทำงานที่ซาอุฯ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th

กระทรวงแรงงาน ชวนผู้สนใจทำงานที่ซาอุฯ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th 
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาสังคมแห่งซาอุดีอาระเบีย ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้าน จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย
1. ข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงาน
2. ข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานทำงานในบ้าน
โดยเบื้องต้นตั้งเป้าจัดส่งแรงงานไทยภาคการบริการสุขภาพ ที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย เนื่องจากมีความคล้ายคลึงทางศาสนา และวัฒนธรรม และเป็นประเภทแรงงานที่ทางซาอุฯมีความต้องการมากที่สุด โดยหลังจากที่นายจ้างซาอุฯแจ้งความต้องการตำแหน่งงาน เงื่อนไขการจ้างงานและคุณสมบัติของแรงงาน มายังกระทรวงแรงงานแล้ว กรมการจัดหางานจะคัดเลือกคนหางานจากศูนย์ทะเบียนคนหางานที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้เป็นลำดับแรก และหากคนหางานในศูนย์ทะเบียนไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของนายจ้าง จะดำเนินการประกาศรับสมัครต่อไป โดยจะจัดเร่งส่งแรงงานกลุ่มแรกภายใน 3 เดือนหลังการลงนาม MoU
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น มีข้อสั่งการให้กรมการจัดหางานเตรียมความพร้อมด้านการจัดหาแรงงานไทย ในภาคบริการสุขภาพ งานดูแลผู้ป่วย และงานดูแลผู้สูงอายุ ภาคอุสาหกรรม งานช่าง วิศวกร ภาคท่องเที่ยว โรงแรม นวดสปา และเชฟ โดยจะมีการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานซาอุฯ นอกเหนือจากก่อนหน้าที่ได้มอบนโยบายการขยายตลาดแรงงานแก่จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่คนหางานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และประสานหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ และเอกชน
“เบื้องต้นคนไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน กรณีจัดส่งโดยรัฐ ประมาณ 32,800 บาท ประกอบด้วย ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปซาอุดีอาระเบีย ประมาณ 20,000 บาท ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าแบบเข้าออกครั้งเดียว 6,000 บาท ค่าหนังสือเดินทาง 1,500 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 2,300 บาท ค่าตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประมาณ 1,000 บาท ค่าประกันสุขภาพโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประมาณ 1,000 บาท ค่าทดสอบฝีมือแรงงาน 500 บาท ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 100 บาท ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 400 บาท” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือหากสนใจเข้ารับการฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More